การเตรียมตัวสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส

การเตรียมตัวสอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส.
(อังกฤษ: Office of the Narcotics Control Board)
เป็นองค์กรสูงสุดในการกำหนดนโยบาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรม
หน่วยงานดูแลงานธุรการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด คือ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ปัจจุบันนายณรงค์ รัตนานุกูล
เป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นางสาวรัชนีกร สรสิริ
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ[3]นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย และนางนฤมล ช่วงรังษี เป็นรองเลขาธิการ
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา เป็นประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ [4]
ในวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้มีการเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 34/2559
ให้นายณรงค์พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและ
ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งให้นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย
รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

รายละเอียดวิชาที่สอบ
1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปส
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบ พรบ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
6 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
7 แนวข้อสอบ พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และแก้ไขเพิ่มเติม
8แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประชาคมอาเซียน


แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/

 ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ << 
>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

 

แหล่งข้อมูลจาก https://www.sheetjula.com/
สั่งซื้อหนังสือสอบราชการที่ https://www.rtamd.co.th/